Siden bliver ikke længere opdateret

Informationscenter for Miljø & Sundhed er lukket, og siderne på denne hjemmeside er senest opdateret i november 2013. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses under overskriften. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Du kan altid læse gode råd til sunde og miljøvenlige valg i hverdagen på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk/Borger/Temaer/.

Du kan få svar på spørgsmål indenfor Miljøministeriets faglige område ved at kontakte Miljøministeriets Informationscenter: http://www.mim.dk/Ministeriet/Kontakt/Informationscenter/

Aromatiske aminer

10. august 2010

Visse azofarvestoffer, som anvendes til at farve tekstiler med, kan danne kræftfremkaldende aromatiske aminer. Det drejer sig om 22 navngivne aminer. Azofarvestoffer, som kan danne disse aromatiske aminer er forbudte at anvende i tekstiler i EU, der kan komme i berøring med huden. Ligeledes er det forbudt at importere produkter uden for EU, som er farvet med disse stoffer.

Alle de 22 aromatiske aminer er klassificeret som enten kræftfremkaldende eller muligt kræftfremkaldende på Miljøstyrelsens Liste over farlige stoffer. Endvidere er en række af stofferne klassificeret med en eller flere af følgende risikosætninger: kan give overfølsomhed ved hudkontakt, giftig ved hudkontakt, fare for varige alvorlige skader på helbred ved hudkontakt, alvorlige sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt, mulighed for varige skader på helbred, kan forårsage arvelige genetiske skader, mulighed for skade på forplantningsevnen, meget giftigt, giftigt eller skadeligt for organismer der lever i vand og kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet.

Du kan læse mere om azofarvestoffer og de 22 aromatiske aminer på Miljøstyrelsens faktaark.

Handlinger tilknyttet webside