Siden bliver ikke længere opdateret

Informationscenter for Miljø & Sundhed er lukket, og siderne på denne hjemmeside er senest opdateret i november 2013. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses under overskriften. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Du kan altid læse gode råd til sunde og miljøvenlige valg i hverdagen på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk/Borger/Temaer/.

Du kan få svar på spørgsmål indenfor Miljøministeriets faglige område ved at kontakte Miljøministeriets Informationscenter: http://www.mim.dk/Ministeriet/Kontakt/Informationscenter/

Navigation kidhd
 

Rensemidler til havemøbler (laboratorietest)

17. april 2008
Specialmidler til at rense havemøbler af træ kan indeholde miljøbelastende stoffer, viser denne test.

TESTEN ER MERE END TO ÅR GAMMEL - INDHOLDET ER DERFOR FORÆLDET

Denne test er mere end to år gammel og er derfor forældet. Testen kan indeholde produkter, der ikke længere er på markedet. Sammensætningen af produkterne kan også være ændret. Desuden kan ny viden om kemikalier have ændret vurderingen af et eller flere stoffer. Derfor skal de anbefalinger og gode råd, der er beskrevet i denne test, tages med forbehold.

Forår og fridage betyder, at dine havemøbler skal frem i lyset igen. Men før de tages i brug, skal de gøres rene og eventuelle lag af mos og alger fjernes.

Byggemarkeder og større supermarkedskæder har ofte specialmidler på hylderne beregnet til at friske træmøbler op med. Men selv om de muligvis alle klarer opgaven, så er de ikke lige gode for miljøet, viser denne laboratorietest.

Fem ud af otte produkter indeholder stoffer, der kan belaste miljøet. Desuden kan der være risiko for ætsningsskader og hudirritationer, når man bruger produkterne. Derfor er det altid en god idé at bruge handsker og holde børn væk fra produkterne.

Forskellige typer af produkter

Alle de indkøbte produkter har til formål at fjerne snavs og begroninger fra træmøbler, men de virker på forskellig måde. Otte produkter er indkøbt, fordelingen mellem de enkelte typer fremgår af parentesen:

 • Et-trins basisk rengøring med overfladeaktive stoffer (to stk.)
 • To-trins behandling med en stærk base, efterfulgt af en sur opløsning (to stk.)
 • Et-trins basisk rengøringsmiddel indeholdende biocider, typisk klorerede (et stk.)
 • Et-trins basisk middel baseret på klor i form af hypoklorit (tre stk.)

 

Sådan har vi gjort

Syv specialprodukter til afrensning af træ er indkøbt i byggemarkeder, malerforretninger og store dagligvarebutikker i Københavnsområdet. Desuden er produktet "Klorin" blevet indkøbt. ganske vist er det ikke angivet på dette middel, at det kan bruges til afrensning af træmøbler. Men erfaringen siger, at midlet ofte bliver brugt til formålet, og vi har derfor valgt at medtage det i testen.

De indkøbte produkter er herefter blevet analyseret på et akkrediteret laboratorium for en en række miljøproblematiske stoffer. Det drejer sig om de vaskeaktive stoffer Lineære alkylsulfonater (LAS), nonyl- og oktylphenoler plus deres ethoxylater, samt flere klorerede biocider.

Desuden er produktets pH-værdi (hvor surt eller basisk det er) blevet målt både i koncentreret og fortyndet opløsning. Værdien fortæller noget om risikoen for ætsning, når man arbejder med produktet.

Nogle produkter består af to midler, som er blevet analyseret hver for sig. Det er imidlertid meningen, at midlerne bruges samtidig, og derfor har vi valgt at vurdere dem samlet. Tabellen nedenfor viser hvilke stoffer, der er analyseret for.

 

Aktivt klor

Alkylphenol + ethoxylater

LAS

Oxalsyre

Take Care Hardwood Cleaner

x

x

Trip Trap Møbel-rens

x

x

Trip Trap Teakrens A

x

x

Trip Trap Teakrens B

x

x

x
Faxe Uderens 1

x

x

Faxe Uderens 2

x

x

x
Sadolin Bio Clean

x

x

x

Pinotex Trærens

x

x

x

Klorin

x

x

x

 

Mere om de enkelte parametre

pH

Produktets pH-værdi er målt både i det indkøbte produkt og i en evt. anbefalet fortynding, for at få information om, hvor stor forskel, der er på pH i produktgruppen. Når man anvender produkter med en stærk (dvs. enten høj eller lav) pH er det vigtigt at sikre sig mod evt. ætsning eller irritationsfare. Derfor er oplysningerne relevante for forbrugerne.

Ifølge bekendtgørelsen om Ætsningsfare (nr. 329,2002) er væsker, hvori man ikke kender samtlige indholdsstoffer ætsende, hvis de har en PH-værdi på 2 eller mindre eller en pH-værdi over 11,5. Det kan være en god tommelfingerregel at følge. Men man skal samtidig være opmærksom på, at ætsninger og irritationer også kan afhænge af hvor lang tid, man bliver udsat for opløsningen.

Aktivt klor og natrium

I nogle produkter er natriumhypoklorit tilsat for at fjerne bakterier og belægninger. Stoffet står på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer, samt listen over farlige stoffer. Stoffet er meget giftigt overfor vandlevende organismer, og kan fraspalte nervegassen, klorgas, hvis det kommer i kontakt med syre. Klorgas er giftig at indånde.

Nonyl og oktylphenoler + ethoxylater

De vaskeaktive stoffer er stærkt miljøbelastende. De optræder på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Nonylphenol og 4-tert-octylphenol er desuden på EU's liste over stoffer, der anses eller er mistænkt for at være hormonforstyrrende.

LAS

Lineære alkylbenzen sulfonater (anioniske tensider) er miljøbelastende. LAS er på listen over uønskede stoffer. LAS bruges som vaskeaktivt stof i rengøringsprodukter.

Benzalkoniumklorid

Stoffet indeholder klor, der er problematisk for vandmiljøet. Stoffet anvendes til at fjerne bakterier og belægninger.

Resultater

Nedenfor ses resultatet af testen. Vi har på baggrund af resultatet opdelt produkterne i to kategorier: 1) de bedste valg for miljøet blandt de undersøgte produkter og 2) produkter som indeholder miljøbelastende stoffer. Der blev ikke fundet ulovlige produkter.

Bemærk dog at mange trærensningsopgaver faktisk kan klares med brun sæbe, som miljømæssigt ses er det allerbedste miljøvalg (se senere).

Begrænsninger i testen

Der er ikke udført screeningsanalyse, som kunne afsløre tilstedeværelsen af andre stoffer end dem, der er testet for. Det er derfor ikke muligt at sige noget om samtlige indholdsstoffer i produkterne. Det kunne tænkes, at der var andre biocider tilsat produkterne, men i den udarbejdede konsulentrapport er det vurderet, at ovenstående var de mest relevant at kigge efter.

Vi har i tolkningen af resultaterne ikke udført en egentlig risikovurdering af koncentrationer og stoffer, men alene vurderet , om produkterne indeholder stoffer, der kan være problematiske for miljøet. De analyserede stoffer anvendes ikke kun i specialmidler til rensning af træ, men også i andre typer produkter. Det kan derfor være fornuftigt at nedsætte brugen af disse stoffer generelt, hvis man ønsker at tage hensyn til miljøet.

Det viser testen

Uønskede alkylphenoler væk

Alle produkter, undtagen Klorin blev analyseret for nonyl- og octylphenol og deres forbindelser, kaldet ethoxylater. Nonyl- og octylphenolerne er de hyppigst anvendte af alkylphenolerne. Både alkylphenol og deres ethoxylater er skadelige for vandmiljøet. Nonylphenol og (4-tert)-octylphenol er desuden på EU's liste over hormonforstyrrende stoffer.

Ethoxylaterne anvendes som vaskeaktive stoffer i forskellige rengøringsmidler. Når de efter endt brug havner i naturen kan de nedbrydes til deres respektive alkylphenoler, som er problematiske for miljøet. Ingen af de analyserede produkter indeholdt nonyl- og octylphenol eller deres ethoxylater.

Vigtigt at bruge handsker

De målte pH-værdier i både det indkøbte produkt og i den færdigblandede brugsopløsning viser, at man skal være forsigtig, når man bruger nogle af produkterne. Tre produkter har, både i produkt og brugsopløsning, pH-værdier, som giver risiko for ætsningsfare. To af dem er såkaldte to-trins rensemidler. Flere af de andre produkter har også pH værdier, der som minimum kan medfører en kraftig irritation af huden, hvis man ikke bruger handsker.

Det er netop den kraftige syre og base, der i disse tilfælde, får produktet til at virke. Det er derfor vigtigt, at man omgår produkterne med varsomhed. Samtidig skal man være opmærksom på, at risikoen for kraftig irritation eller ætsning stiger, jo længere tid man er i kontakt med produktet, fx hvis man under forløbet ligger på bare knæ.

Børnesikring skal virke

Trærensemidler bør generelt holdes væk fra børn, blandt andet på grund af stærke deres syre- og baseegenskaber. Alle produkterne havde påsat børnesikring, men for et enkelt to-trins produkt virkede børnesikringen ikke på begge de to emballager. Dette produkt har IMS anmeldt til myndighederne.

Det er vigtigt altid at tjekke børnesikringen, inden man køber sådanne produkter og holde børn væk fra dem, når man opbevarer og bruger produkterne.

To med bedste MAL-kode

Træafrensningsprodukter skal på linje med en del andre produkter være forsynet med en MAL-kode enten på emballagen eller i et sikkerhedsdatablad. Disse koder er beregnet til erhvervsmæssig brug, men private gør-det-selv folk kan også have stor glæde af at kigge efter MAL-koden.

Mal-koden består af to tal med en streg imellem. Tallet før stregen angiver risiko ved indånding. Skalaen går fra 00 til 5. Tallet efter stregen angiver risiko ved kontakt med huden. Skalaen går fra 1 til 6.

To produkter falder godt ud i denne test. Disse to produkter er også de to eneste med den lave MAL-kode 00-1. IMS anbefaler generelt, at man går efter produkter med så lav MAL-kode, som muligt.

Miljøvenlig med brun sæbe

Et rigtig godt miljøvenligt alternativ til de særlige træafrensningsprodukter er brun sæbe. Det aktive stof i brun sæbe er kaliumhydroxyd, som ikke anses for at belaste miljøet. Desuden indeholder brun sæbe fedtsyre, som i forhold til syntetiske tensider er lettere bionedbrydelige og mindre giftige.

Anvender man brun sæbe, skal man dog være opmærksom på, at dette produkt også er stærkt basisk. Den faste form har pH på 9-12, mens den flydende variant har pH på 7-9. Det er derfor en god idé altid at bruge handsker.

Brun sæbe skal, lige som de testede produkter, opbevares uden for børns rækkevidde og også her skal man være opmærksom på børnene, når man anvender produktet.

Informationscenter for Miljø & Sundhed har samlet en række råd om havemøbler.

Take Care Hardwood Cleaner

 •  
 •  

Trip Trap Møbel-rens

 •  
 •  

Trip Trap Teakrens A

 •  
 •  

Trip Trap Teakrens B

 •  
 •  

Faxe Uderens 1

 •  
 •  

Faxe Uderens 2

 •  
 •  

Sadolin Bio Clean

 •  
 •  

Pinotex Trærens

 •  
 •  

Klorin

 •  
 •  
Handlinger tilknyttet webside
Arkiveret under , ,