Siden bliver ikke længere opdateret

Informationscenter for Miljø & Sundhed er lukket, og siderne på denne hjemmeside er senest opdateret i november 2013. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses under overskriften. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Du kan altid læse gode råd til sunde og miljøvenlige valg i hverdagen på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk/Borger/Temaer/.

Du kan få svar på spørgsmål indenfor Miljøministeriets faglige område ved at kontakte Miljøministeriets Informationscenter: http://www.mim.dk/Ministeriet/Kontakt/Informationscenter/

Fakta om rengøringsmidler

01. marts 2013
Et godt indeklima kræver rengøring og udluftning, men ikke alle rengøringsmidler er lige miljø- og sundhedsvenlige
Fakta om rengøringsmidler

Der er nok rengøringsmidler at vælge mellem, når der skal købes ind til kosteskabet

En spand med vand og rengøringsmiddel er ikke altid nødvendig. I stedet kan du bruge en tør, fugtig eller våd mikrofiberklud uden rengøringsmiddel. Andre steder kan det være relevant med rengøringsmidler, f.eks. når du rengør toiletet.

Rengøringsmidlerne kan lidt af hvert. De kan bl.a. løsne smuds og fedt, ligesom rengøringsmidlet kan fjerne kalk og bakterier. Hver egenskab kræver sine kemiske forbindelser.

Rengøringsmiddel med Svanen, Blomsten og Den blå krans (allergimærket)

Vil du have et rengøringsmiddel, som belaster miljø og sundhed mindst muligt, kan du købe et, der er miljømærket. Både Blomsten og svanemærket har kriterier, som sikrer, at produktet er blandt de bedste af sin type på markedet, når det gælder miljø. Desuden stiller begge mærker krav til stoffer, som kan påvirke sundheden.

Allergimærket Den blå krans er ligeledes et mærke, du kan støde på, når du køber rengøringsmidler. Mærket stiller krav til stoffer, hvor der er en risiko for allergi. Desuden skal alle stoffer have en egentlig funktion. Parfume og farve er således ikke tilladte, idet sådanne stoffer ikke øger rengøringsmidlets effektivitet, men blot bidrager med duft og farve . Mærket tager ikke højde for andre sundhedseffekter end allergi.

Du kan se efter faremærkerne

Rengøringsprodukter skal være forsynet med faremærker og tilhørende sætninger, hvis de indeholder en vis koncentration af særligt problematiske stoffer. For eksempel kan der stå lokalirriterende, eller noget om at stoffet belaster miljøet. Når du står i supermarkedet, kan du derfor kigge efter faremærkerne, hvis du vil sammenligne produkter.

Kravet om faremærke afhænger af koncentrationen af stoffet i produktet. Et koncentreret produkt kan derfor være forsynet med et eller flere faremærker, mens et ikke-koncentreret ikke er  - det også selvom de indeholder de samme koncentrationer, efter de blandet op i det rette blandingsforhold til rengøring.

I en overgangsperiode findes der to typer af faremærker. De gamle, velkendte faremærke består af et sort symbol på orange baggrund, mens det nye faremærke har en rød, firkantet ramme på en hvid baggrund med et sort symbol i midten.

Deklarationerne på rengøringsmiddel informerer

På emballagen skal der stå, hvor meget rengøringsmiddel der skal bruges. Miljøet, sundheden og din pengepung kan få glæde af det, hvis du bruger et målebæger eller lignende, når du dosserer. Og resultatet kan blive bedre.

EU kræver desuden, at en række stoffer skal oplyses i en indholdsdeklaration på emballagen, hvis der er mere end 0,2 procent af stoffet i rengøringsmidlet. Dog skal konserveringsmidler angives, uanset koncentration, og de 26 deklarationspligtige parfumestoffer skal nævnes ved navn, hvis de findes i koncentrationer over 0,01 procent. Kun for enzymer, desinfektionsmidler, optisk hvidt og parfume gælder, at koncentrationen skal angives.

Hvis du vil se en liste med alle indholdsstofferne, skal du ifølge loven kunne finde den på nettet. Emballagen skal indeholde adressen på den hjemmeside, hvor du kan finde den. Hos Informationscenter for Miljø & Sundhed har vores research dog vist, at det ikke er altid, producenterne overholder dette krav. Koncentrationerne af stofferne skal ikke nævnes på hjemmesiden, men det stof, som findes øverst på listen, er der mest af og så fremdeles. Finder du listen, kan du slå indholdsstofferne op i Kemiinfo og se vores vurdering af dem.

Koncentrationen af følgende stoffer skal fremgå af emballagen:
- enzymer
- desinfektionsmidler
- optisk hvidt
- parfume.

Og hvis mængden overstiger 0,2 vægtprocent skal følgende nævnes:
- fosfater
- fosfonater
- anioniske overfladeaktive stoffer
- kationiske overfladeaktive stoffer
- amfotere overfladeaktive stoffer
- nonioniske overfladeaktive stoffer
- iltbaserede blegemidler
- blegemidler med klor
- EDTA og salte heraf
- NTA (natriumsalt af nitrilotrieddikesyre) og salte heraf
- phenoler og halogenerede phenoler
- paradichlorbenzen
- aromatiske kulbrinter
- alifatiske kulbrinter
- halogenerede kulbrinter
- sæbe
- zeolit
- polycarboxylater.

Endeligt skal koncentrationen af alle stoffer, som tilsættes som konserveringsmiddel, angives.

Producenterne behøver ikke skrive den præcise mængde, men de kan skrive, i hvilket interval stoffet findes, f.eks. mellem 15 og 30 procent.

Opvaskemidler hører ind under EU's forordning om vaske- og rengøringsmidler, også kaldet Detergentforordningen.

Tensider i rengøringsmiddel

De vaskeaktive stoffer i rengøringsmidler kaldes tensider. Der findes fire typer: Anioniske, kationiske, amfotere og nonioniske tensider. Emballagen skal indeholde oplysninger om indholdet af hver af de fire typer.

Sammen med vand udgør tensider en stor del af rengøringsmidlers samlede indhold. Det er en af grundene til, at rengøringsmidler belaster vandmiljøet. Tensidernes overfladeaktive egenskaber betyder nemlig, at det bliver sværere for dyr i vandet, at optage hvad de har brug for af næring. Tensider kan også påvirke iltoptaget gennem gællerne på en fisk. Desuden er nogle af dem bioakkumulerbare, dvs. at de ophobes i vævet på dyr. EU kræver, at alle tensider skal kunne nedbrydes i naturen - dog kun hvis der er ilt tilstede.

Blomsten går skridtet videre og kræver, at tensider, der ikke kan nedbrydes uden ilt, skal begrænses. Og Svanen går endnu videre ved at kræve, at alle tensider skal kunne nedbrydes nemt, både når der er ilt, og når der ikke er ilt tilstede.

Enzymer i rengøringsmiddel

Nogle kemiske reaktioner går hurtigere, når rengøringsmidlet er tilsat enzymer. Enzymer nedbrydes nemt og giver ikke anledning til bekymring i forhold til miljøet. De kan dog give overfølsomhed, hvis de indåndes. Derfor stiller Svanen krav om, at enzymer ikke må binde sig i støv fra produktet, eller at de skal være i væskeformige rengøringsmidler. Enzymer er ikke tilladt i sprayprodukter med Svanen. Blomsten stiller ikke specielle krav til enzymer, udover at indholdet tæller med i en samlet vurdering, når produktet skal have licens til at bruge miljømærket.

Konserveringsmidler i rengøringsmiddel

Ofte tilsættes stoffer med en konserverende effekt til rengøringsmidlet. Konserveringsstofferne gør ikke rent, men de hæmmer den mikrobielle vækst af bakterier i rengøringsmidlet. Mange af dem kan påvirke miljø og sundhed.

Både Svanen og Blomsten garanterer, at konserveringsmidlerne ikke kan akkumulere i fødekæden.

Nogle konserveringsstoffer kan fremkalde allergi, men de kan, ifølge Miljømærkning Danmark, være svære at undgå, hvis rengøringsmidlerne skal have en tilfredsstillende holdbarhed. Svanen kræver derfor, at rengøringsmidler hvori det er vanskeligt helt at undgå allergifremkaldende konserveringsstoffer, kun må indeholde konserveringsstoffer, som EU har godkendt til produkter til personlig pleje.

Hvordan Den blå krans forholder sig til rengøringsmidler, der ikke kan konserveres uden konserveringsmidler med risiko for allergi, fremgår ikke klart af kriterierne for mærket. Astma-Allergi Danmark vurderer produkterne i sin helhed fra gang til gang, når en producent ansøger om at bruge mærket.

Farvestoffer i rengøringsmiddel

Rengøringsmidler findes i mange farver. Det kan være flot at se på, men farver gør ikke rent. Og desværre kan nogle farvestoffer være problematiske for miljø og sundhed. Farvestofferne skal ikke nævnes på produktet, men hvis du finder indholdsdeklarationen på internettet, kan du kende langt de fleste ved, at deres kode starter med CI og efterfølges af et tal på fem cifre.

Svanen stiller krav om, at der kun må tilsættes farver, som er tilladte i madvarer, eller at de ikke må kunne akkumulere i biologisk materiale. Blomsten kræver, at farverne enten skal være godkendt til kosmetik eller madvarer eller ikke må være problematiske for vandmiljøet. Vil du være sikker på at undgå farvestoffer, kan du købe et produkt med allergimærket, eller et produkt som på emballagen angiver, at det er uden farvestoffer.

Duftstoffer/parfume i rengøringsmiddel

Duftstoffer kan være problematiske for sundhed og miljø. Nogle af dem kan være svære at nedbryde, hvis de udledes i naturen. Andre kan fremkalde allergi, øge risikoen for kræft eller akkumuleres i levende organismer. En undersøgelse har desuden vist, at der muligvis er en forøget risiko for hjerte-kar-sygdomme, hvis du benytter rengøringsmiddel med parfume.

Du kan undgå parfume i vaskemidler ved at se efter ordet ”parfume” i deklarationen. Har du eller din familie fået konstateret allergi overfor bestemte duftstoffer, er der også hjælp at hente i deklarationen. 26 af de stoffer, som specielt mange har allergi overfor, skal nemlig nævnes ved navn, hvis de findes i mere end 0,01 procent.

Salget af miljømærkede rengøringsmidler går ifølge Miljømærkning Danmark bedre, når der er tilsat duft til rengøringsmidler. Produkterne bliver dog ikke mere effektive af den grund.

Svanen og Blomsten har forbud mod nogle få duftstoffer og kræver, at der ikke må være mere end 0,01 procent af de 26 deklarationspligtige duftstoffer eller stoffer, som er klassificeret som allergifremkaldende, i produkterne. Parfumestoffer kan dog fremkalde allergi, selv om de ikke er klassificeret.

Fosfor i rengøringsmiddel

Et af de vigtige gødningsstoffer for planter er fosfor. Ledes der for meget af det ud i vandmiljøet, kan det betyde, at alger vokser frem. Rensningsanlæg er gode til at fjerne fosfor fra vandet, så hvis spildevandet fra din bolig er tilsluttet det almindelige kloaknet, er der ingen grund til at bekymre sig om fosfor. Hvis du derimod bor et sted, som ikke er tilsluttet et rensningsanlæg, kan du gøre miljøet en tjeneste ved at købe rengøringsmidler uden fosfor.

Polyfluorerede stoffer i rengøringsmiddel

Midlerne til rengøring kan indeholde såkaldte polyfluorerede stoffer (PFC’er). Stofferne kan f.eks. være tilsat vinduesrens og produkter til at rense kogeplader. Denne gruppe af kemiske forbindelser nedbrydes stort set ikke, hvis stofferne ledes ud i vandmiljøet, hvorfor de kan derfor udgøre et alvorligt problem for miljøet. Man har mistanke om, at nogle af de polyfluorerede forbindelser kan fremkalde kræft hos mennesker. Og stofferne forbindes i stigende grad med forskellige hormonforstyrrende effekter i mennesker.

PFC’er er en gruppe af stoffer med mange forskellige navne. Det kræver derfor viden at undgå dem. Svanen stiller krav om, at nogle af PFC’erne ikke må være i rengøringsmidler. Blomsten har ikke krav til PFC’erne.

Desinficerende/antibakterielle stoffer i rengøringsmiddel

En række desinficerende stoffer indeholder klor. Ofte kan klorholdige stoffer omdannes til andre stoffer, som belaster miljøet og ophobes i fødekæden. Nogle af dem kan også føre til resistens hos bakterier overfor f.eks. antibiotika. De problematiske stoffer er eksempelvis natriumhypoklorit, benzalkoniumklorid eller triclosan. Natriumhypoklorit findes f.eks. i Klorin.

Ifølge Miljømærkning Danmark, som administrerer Svanen og Blomsten, kan problematiske bakterier fjernes med god hygiejne og rengøring uden desinficerende/antibakterielle midler. Svanen eller Blomsten tillader ikke en række klorholdige stoffer. Mærkerne tillader heller ikke brugen af nano-sølv.

Rengøringsmidler på sprayform belaster sundheden

Bruger du produkter på sprayform, er der risiko for at indånde indholdsstofferne i rengøringsmidlet. Når du sprayer, bliver midlet nemlig delt i meget fine dråber, som spredes i den luft, som du indånder. Hvis du vil være forsigtig, kan du undgå rengøringsmidler på sprayform.

Du kan få mere viden om rengøring

Informationscenter for Miljø & Sundhed har udarbejdet en række råd om rengøringsmidler. Vi har også samlet råd om rengøring med mikrofiberklude, ligesom vi har udarbejdet en liste over problematiske stoffer, som du kan støde på i bl.a. rengøringsmidler.

Miljøstyrelsen har også samlet en række råd om rengøring.

 

Virker knappen om uddybende information ikke, kan du læse her.

Handlinger tilknyttet webside